Rafinera Yiyecek İçecek Gıda Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında

Kullanıcı Sorularına İlişkin Aydınlatma Metni

Biz, Rafinera Yiyecek İçecek Gıda Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. (“Rafinera”) olarak, kişisel verilerinizin sizler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Faaliyetlerimizi icra ederken, bünyemizde bulunan kişisel verilerinizi emanet olarak görüyor ve bir “Emanetçi” sorumluluğu ile gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alarak kişisel verilerinizi koruyoruz.

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında, https://www.rafinera.com internet sitesinin Bize Sorun bölümüne istinaden sorularınızı ve iletilerinizi iletebilmek için bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz ile ilgili olarak, veri sorumlusu sıfatıyla Rafinera tarafından, sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni ile Rafinera’nın kimliği (KVKK 10.a), bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği (KVKK 10.b), işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği (KVKK 10.c), veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve sahip olduğunuz haklarınız (KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.


1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a)


İşbu internet sitesi, Rafinera Yiyecek İçecek Gıda Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.’ye ait olup, tarafımızla paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Rafinera Yiyecek İçecek Gıda Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. nezdinde muhafaza edilecek ve korunacaktır.


2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b)

İnternet sitesi kullanıcılarının sorularını en kolay şekilde cevaplayabilmek amacıyla https://www.rafinera.com alan adlı internet sitesinin Bize Sorun bölümünde merak ettiğiniz sorularınızı bizimle paylaşabileceğiniz bir alan oluşturduk.

İşbu alanda size hitap edebilmemiz ve iletinize konu hususu araştırabilmemiz için adınızı-soyadınızı, sizinle irtibat kurabilmek için telefon numaranızı ve epostanızı talep etmekte ve bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizi iletinizde belirttiğiniz amaç doğrultusunda işlemekteyiz. Yine bu alanda sorularınızı ve talebinizi yönlendirebileceğiniz bir mesaj alanı oluşturduk. Bu konuda size daha iyi yardımcı olabilmek, sorunuza en iyi cevabı verebilmek amacıyla iletinize konu hususu araştırabilir ve bu araştırmalarda elde ettiğimiz kişisel verilerinizi işleyebiliriz.


3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c)

Bu bölümde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel veriler, merak ettiğiniz hususları araştırabilmek, olası sorularınıza cevap verebilmek amacıyla gerekli olduğu ölçüde, şirketimiz bünyesinde görevli ve iletinize konu ilgili bölümden sorumlu çalışma arkadaşlarımızla, bizimle gizlilik sözleşmesi çerçevesinde çalışan bizden bağımsız ancak bize hizmet veren avukatlarımız, danışmanlarımız ve sair çözüm ortaklarımızla, iletiniz kapsamında işlem yapabilmek amacıyla gerekli olması halinde ilgili 3. Kişilerle ve resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir.


4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç)

Burada bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebi ile ve ayrıca yine talebiniz mevcut ve/veya olası bir sözleşme ilişkisi ile ilgili ise “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması” hukuki sebebi ile ve yine talebiniz kapsamında yükümlülüklerimizin ifası ile ilgili ise “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine ve son olarak da talebinize konu olabilecek “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebi ile işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, https://www.rafinera.com alan adlı internet sitesinin Bize Sorun bölümünden paylaşmanız suretiyle tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmektedir.


5. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d)

Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:


  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
  • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme;
  • Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
  • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;
  • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (Rafinera Yiyecek İçecek Gıda Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.) iletebilir ve sizin için hazırladığımız KVKK Talep Formu ’muzu kullanabilirsiniz.


Yayım Tarihi: 23.10.2020